Office Bearers & Executive Committee

            ALL INDIA TENNIS ASSOCIATION
OFFICE BEARERS FOR THE PERIOD 2020-2024

 

DESIGNATION NAME
PRESIDENT DR. ANIL JAIN
VICE PRESIDENTS SH. ANIL KHANNA
SH. BHARAT N OZA
SH. C S SUNDER RAJU
SH. CHINTAN N PARIKH
SH. HIRONMOY CHATTERJEE
SH. RAJAN KASHYAP
SH. VIJAY AMRITRAJ
HON. SECRETARY-GENERAL SH. ANIL  DHUPAR
HON. TREASURER SH. ROHIT RAJPAL
HON. JOINT SECRETARIES SH. PREMKUMAR KARRA
SH. RAKTIM SAIKIA
SH. SUMAN KAPUR
SH. SUNDER IYER
MEMBERS, EXECUTIVE COMMITTEE SH. ANEIL MAHAJAN
SH. ANKUSH DUTTA
SH. ASHOK KUMAR
DR. AKHOURI B PRASAD
SH. GURUCHARAN SINGH HORA
CAPT. MURTI GUPTA
SH. THOMAS PAUL
CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO) SH. AKHOURI BISHWADEEP